វគ្គសិក្សាទាំងអស់

TC2022G2R41-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងថវិកា

TC2022G2R41-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងថវិកា

Course

TC2022G2R42-ជំនាញឯកទេសរជ្ជទេយ្យ

TC2022G2R42-ជំនាញឯកទេសរជ្ជទេយ្យ

Course

TC2022G2R43-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ

TC2022G2R43-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ

Course

TC2022G2R44-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងថវិកា

TC2022G2R44-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងថវិកា

Course

TC2022G2R45-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភណ្ឌនិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

TC2022G2R45-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភណ្ឌនិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

Course

TC2022G1R22-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងថវិកា

TC2022G1R22-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងថវិកា

Course

TC2022G1R23-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងថវិកា

TC2022G1R23-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងថវិកា

Course

TC2022G1R24-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ

TC2022G1R24-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ

Course

TC2022G1R31-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ

TC2022G1R31-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ

Course

TC2022G1R32-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភណ្ឌនិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

TC2022G1R32-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភណ្ឌនិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

Course

TC2021G2R22-ជំនាញថវិកា

TC2021G2R22-ជំនាញថវិកា

Course

TC2021G2R23-ជំនាញគណនេយ្យសាធារណៈ ផ្នែករជ្ជទេយ្យចំណូលរង

TC2021G2R23-ជំនាញគណនេយ្យសាធារណៈ ផ្នែករជ្ជទេយ្យចំណូលរង

Course

TC2021G2R24-ជំនាញគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

TC2021G2R24-ជំនាញគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

Course

TC2021G1R22-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងថវិកា (៩៦ម៉ោង)

TC2021G1R22-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងថវិកា (៩៦ម៉ោង)

Course

TC2021G1R23-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ(៨៤ម៉ោង)

TC2021G1R23-ជំនាញឯកទេសគ្រប់គ្រងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ(៨៤ម៉ោង)

Course

TC2021G1R24-ជំនាញឯកទេសគណនេយ្យសាធារណៈផ្នែករជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាន(៨៤ម៉ោង)

TC2021G1R24-ជំនាញឯកទេសគណនេយ្យសាធារណៈផ្នែករជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាន(៨៤ម៉ោង)

Course

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតម្រង់ទិសលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ វគ្គទី៤

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតម្រង់ទិសលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ វគ្គទី៤

Course